Staf Guru dan Pegawai

K E P U T U S A N
KEPALA SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
NOMOR : 34/SMAN 1 Abs/2014

 Tentang :

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015

 

KEPALA SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL

Menimbang :  Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Abiansemal, perlu menetapkan pembagian tugas guru.

 

Mengingat   : 1.   Undang-Undang RI No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

 1. Keputusan Pemerintah No.29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 2. RI. No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Permendiknas No. 19/2007 tanggal 23 Mei 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 4. Keputusan Mentri Negara Pendayaan Aparatur Negara No.84 tahun 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
 5. Surat Keputusan bersama Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993, Nomor 25 tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 261/C/Kep/KP/1996, tentang Petunjuk Adminstrasi Sekolah Menengah Umum
 7. Permendikbud No 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013
 8. Kurikulum SMA Negeri 1 Abiansemal,Tahun 2014
 9. Keputusan Kepala Dis. Dikpora Provinsi Bali No. 422.1/5417/Disdikpora Tanggal 2 Mei 2014, tentang Kalender Pendidikan Bagi Sekolah Dalam Lingkungan Dis. Dikpora Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2014/2015

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan   :

 1. Pembagian tugas guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2014 / 2015 seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini
 2. Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas Bimbingan dan Konseling seperti tersebut pada lampiran keputusan ini
 3. Menugaskan guru/pelatih untuk membina dan melatih pengembangan diri siswa tahun pelajaran 2014/2015
 4. Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
 5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada RKAS
 6. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
 7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan di  Blahkiuh
Pada tanggal, 14 Juli 2014
Kepala SMA Negeri 1
Abiansemal


Drs. I Made Kupasada, M.Pd.
NIP: 19630801 198411 1 001


 

Lampiran 1     : SK. Kepala SMAN 1 Abiansemal
Nomor      : 34/ SMAN 1 Abs/2014
Tanggal    : 14 Juli 2014

STRUKTUR PERSONALIA
SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL

Unsur Pimpinan :

1.1.   Kepala Sekolah  : Drs. I Made Kupasada,M.Pd

1.2    Koordinator Wakasek  : Drs. I Ketut Murta Adi Putra

1.2.   Wakasek Kurikulum  :  Drs. I Ketut Sumandhi Arta, M.Pd

1.3.   Wakasek Bid. Akademik :  I Wayan Arsana,S.Pd (B)

1.4.   Wakasek Sarana/Pra.  :  I Wayan Arsana,S.Pd(G)

1.5.   Wakasek Humas   :  Ni Luh Made Ratna Agustini,S.Pd,M.Pd

1.6.   Wakasek Kesiswaan   : I Gst. Made Oka Suardana,S.Pd

1.7.   Wakasek Bid. Disipiln   : I Ketut Nuada,S.Pd

 

Unsur Pembantu Pimpinan :

2.1.   Kepala Tata Usaha  :  I Made Suka,S.Sos

2.2.   Bendahara   :  Drs. I Gst. Ngurah Sunartha

2.3.   Koordinator Teknis :

 1. 3.1 Koord. Pembina OSIS :  I Nyoman Bawa Sunara,S.Pd
 2. 3.2 Koord. BK :  I Dewa Gede Asmarajaya,S.Pd

2.3.3 IMTAQ   :  Drs. Ida Bagus Bajra,M.Pd.H

2.3.4 PK Guru  :  Drs. I Made Kadok,M.Pd

2.3.5 TI  :  Putu Agus Arinatha,S.Pd

 

Bimbingan dan Konseling :

3.1.   BK Kelas XIIA7-8,S1-3,B    :  Drs. I Ketut Murta Adi Putra

3.2.   BK Kelas XIIA1-5  :  I Dewa Gede Asmarajaya,S.Pd

3.3.   BK Kelas XIA6-7,S1-2,B  :  Ni Made Sriani,S.Pd

3.4.   BK.Kelas XIA1-5   :  Dra. Ni Nengah Sriasih

3.5.   BK Kelas XA1-4,S1   :  I Gst. Agung Kanta,S.Pd

3.6.   BK Kelas XA6-8,S2,B  :  Drs. I Nyoman Kasta

 

Kepala Laboratorium/Perpus. :

4.1.   Kepala Lab. Kimia   :  Drs. Ida Bagus Pujastawa,M.Pd

4.2.   Kepala Lab. Biologi   :  Drs. I Made Subudi

4.3.   Kepala Lab. Komputer  :  I Gst. Agung Puspadewi,S.Kom,M.Pd

4.4.   Kepala Perpustakaan   :  Ni Made Ariati,S.Pd

 

Wali Kelas :

5.1.   Kelas XA1   :  Dra. Ida Ayu Mastiani

5.2.   Kelas XA2   :  Dra. I Gst. Ayu Made Suarti

5.3.   Kelas XA3  :  Drs. I Made Subudi

5.4.   Kelas XA4   :  Drs. I Gst. Nyoman Suanda,M.Pd

5.5.   Kelas XA5   :  Putu Agus Arinatha,S.Pd

5.6.   Kelas XA6  :  Dra. Ni Made Utari

5.7.   Kelas XA7   : I Gst. Ayu Putu Supartini,S.Pd

5.8     Kelas XA8   : Yulius Sukristanto,S.Pd

5.9    Kelas XS1   :  Ni Made Ariati,S.Pd

5.10  Kelas XS2  :  Ida Bgs. Jaksa Manuaba,S.Ag

5.11  Kelas XS3   :  I Gst. Km. Sri Kusumawati,S.Pd

5.12  Kelas XB1   :  Drs. I Wayan Gendra,M.Pd

5.13 Kelas XB2  : Ni Made Hernadyanai,S.Pd

5.14  Kelas XI.IPA1    :  Drs. I Made Kadok,M.Pd

5.15  Kelas XI.IPA2   :  Ni Ketut Sriasih,S.Pd

5.16. Kelas XI IPA3    :  Drs. I Wayan Suadnyana

5.17. Kelas XI.IPA4    : Dra. Ni Wayan Sriasih

5.18. Kelas XI.IPA5   :  I Wayan Astawa,S.Pd

5.19. Kelas XI.IPA6   :  Drs. I Made Berati

5.20. Kelas XI.IPA7   : Ni Putu Eka Widyastari,S.Pd

5.21. Kelas XI.IPA8   :  Ni Wayan Budiasih,S.Pd

5.22. Kelas XI.IPS1   : Drs. Ida Bgs Putu Gede

5.23. Kelas XI.IPS2   :  Dra. I Gst. Agung Ayu Martini

5.24. Kelas XI IPB   :  Dra. Ida Ayu Km. Astiti

5.25. Kelas XII IPA1   :  Dra. Liliek Tutik Ellyanny

5.26. Kelas XII.IPA2     : Ida Ayu Putu Wirati,S.Pd

5.27. Kelas XII.IPA3   : Ni Ketut Nadiasih,S.Pd

5.28. Kelas XII IPA4    :  Ida Bgs. Kt. Indrawan,S.Pd

5.29. Kelas XII IPA5   :  Ni Wayan Sriasih,S.Pd

5.30. Kelas XII IPA6     : Drs. I Wayan Suja

5.31. Kelas XII IPA7   :  Drs. I Putu Arsha

5.32. Kelas XII.IPA8    : Kadek Dwi Rustinawati,S.Pd

5.33. Kelas XII IPS1   :  Drs. I Nyoman Puspa Antara

5.34. Kelas XII IPS2   : I Gst. Agung Nyoman Sukadana,S.Pd

5.35. Kelas XII IPS3    :  Drs. I Dewa Ketut Artadiana,M.Pd

5.36 Kelas XII IPB   : Dra. I Gst. Agung Mas Wardani

 

Guru Piket :

6.1.   Ni Made Ariati,S.Pd

6.2.   Dra. I Gst. Made Suarti

6.3.   Dra. Ni Made Utari

6.4.   Dra. Ida Ayu Km. Astiti

6.5.   Drs. Ida Bgs. Putu Gede

6.6.   Drs. I Made Raka

6.7.   Drs. I Wayan Suja

6.8.   I Dewa Gede Asmarajaya,S.Pd

6.9.   Drs. I Nyoman Kasta

6.10. I Gst. Agung Ngr.Kanta,S.Pd

6.11. Dra. Ni Ngh. Sriasih,S.Pd

6.12. Ni Made Sriani,S.Pd

6.13. Kadek Dwi Rustinawati,S.Pd

6.14. Dra. I Gst. Agung Mas Wardani

6.15. Drs. I Nyoman Puspa Antara

6.16. Drs. I Gst. Nyoman Suanda

6.17. Ni Ketut Sriasih,S.Pd

6.18. Drs. I Wayan Gendra,M.Pd